وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

شعر

pdf

چند دوبیتی ازسالهای دور

بر لب آب روان منتظرت می مانم

تا برایم طلب آب حیاتی بکنی

چه شود گر زسر مهر از آن بالاها

به غبار قدمت نیم نگاهی بکنی

                            77/7/9

***************************

خدایا عاشقم عاشق ترم کن

ردای عاشقی را در برم کن

مرا از درد بی دردی ممیران

تب عشقت انیس بسترم کن

*************************

سراسر دل غریبی و غم یار

تمام شب به چشمانم خم یار

به امید کمان او خمیدم

بنوشانم از آن جام جم یار

**********************

سر کوههای بلندی مینشینم

برات غمنامه دل می نویسم

که این دل گوهر یکدانه ای داشت

چرا باید مو آن گوهر نبینم ؟