وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

شعر

pdf

((قالو بلی ))

((قالو بلی ))br>> بچه ها
عشق – خدا
گل شب بو – گل پونه
پای آب
آب
آب روان
بچه ها یادش بخیر آن روزهای باصفا
بچه ها
توپ – تفنگ
سجاده و یک گلوله قشنگ
رنگ سرخ خون بر روی زمین
- زیبا ترین رنگ خدا –
بچه ها آلاله ها
هیچ می پرسید ؟ کو آسمان آبی یکرنگ ؟
یا
((کجا رفتند آن مردان بی ادعا))
بچه ها
های بچه های با صفا !!!
دلتان سبز و روحتان آبی
زندگیتان رنگین !
راستی .....؟
کو رفقا ؟.....
بچه ها :
توپ – چمن
دروازه و یک گل قشنگ!
راستی چه نیازی به تفنگ ؟!
سپری شد دوره مین و کمین
بچه ها کو شهدا ؟
زیر زمین ؟؟؟
بچه ها
عشق - خدا
یک آسمان ستاره
پر نور و بی انتها
یک دشت پر زلاله
لاله های باصفا !
بچه ها چرا کبوده دلها ؟
- دلهای آلاله ها –
بچه ها
عشق – خدا – خاک – زمین
خاکریزهای بی اتنها
بچه ها
توپ – تفنگ – انفجار عقده ها
-عقده های بچه ها
بچه های با خدا
- بدون سر – بدون پا
بچه های سوخته
بچه های همچو مرد
- مردهای گمشده
بچه ها
خدا – وفا – یک بهشت از شهدا
بچه ها
صلا – ندا – صدای رفقا
به انتظار پاسخند....
بچه ها
قالو بلی.....
والسلام -31شهریور 1376